Từ điển Dict9
EV

tracking station Tiếng Anh là gì?

ENtracking station
Danh từ
trạm theo dõi (vệ tinh…)