Từ điển Dict9
EV

tractarianism Tiếng Anh là gì?

ENtractarianism
Danh từ
những nguyên lý của cuộc vận động tôn giáo ở Anh xuất phát từ Oxford (
)