Từ điển Dict9
EV

tractor-carried Tiếng Anh là gì?

ENtractor-carried
Tính từ
được mang bằng máy kéo