Từ điển Dict9
EV

tractor-drawn Tiếng Anh là gì?

ENtractor-drawn
Tính từ
được kéo bằng máy kéo