Từ điển Dict9
EV

trade-in Tiếng Anh là gì?

ENtrade-in
Danh từ
sự đổi chác