Từ điển Dict9
EV

trades union Tiếng Anh là gì?

ENtrades union
Danh từ
công đoàn (hội đoàn có tổ chức của những người làm thuê tham gia vào một loại việc cụ thể, được thành lập để bảo vệ quyền lợi của họ, cải thiện điều kiện làm việc)