Từ điển Dict9
EV

trades union congress Tiếng Anh là gì?

ENtrades union congress
(viết tắt TUC)
Danh từ
hội nghị nghiệp đoàn