Từ điển Dict9
EV

trading Tiếng Anh là gì?

ENtrading
Danh từ
việc buôn bán