Từ điển Dict9
EV

trading estate Tiếng Anh là gì?

ENtrading estate
Danh từ
như industrial estate