Từ điển Dict9
EV

traducianism Tiếng Anh là gì?

ENtraducianism
Danh từ
thuyết linh hồn di truyền