Từ điển Dict9
EV

traffic light Tiếng Anh là gì?

ENtraffic light
Danh từ
(cách viết khác traffic signal; stoplight)
đèn giao thông