Từ điển Dict9
EV

traffic-unit Tiếng Anh là gì?

ENtraffic-unit
Danh từ
liên lạc-giờ; đơn vị-liên lạc