Từ điển Dict9
EV

traffic-way Tiếng Anh là gì?

ENtraffic-way
Danh từ
đường giao thông; lòng đường giao thông