Từ điển Dict9
EV

tragically Tiếng Anh là gì?

ENtragically
Phó từ
[một cách] bi thảm, [một cách] thảm thương