Từ điển Dict9
EV

trail-blazing Tiếng Anh là gì?

ENtrail-blazing
Tính từ
(thường thuộc ngữ)
mở đường, tiên phong
a trail-blazing scientific discovery
một phát minh khoa học có tính chất mở đường