Từ điển Dict9
EV

trailblazing Tiếng Anh là gì?

ENtrailblazing
Tính từ
tiên phong, đầu tiên
sự khám phá khoa học đầu tiên