Từ điển Dict9
EV

train-spotter Tiếng Anh là gì?

ENtrain-spotter
Danh từ
người thích sưu tập số hiệu đầu máy xe lửa