Từ điển Dict9
EV

train-table Tiếng Anh là gì?

ENtrain-table
Danh từ
bảng giờ tàu