Từ điển Dict9
EV

trainmaster Tiếng Anh là gì?

ENtrainmaster
Danh từ
trưởng tàu; xa trưởng