Từ điển Dict9
EV

traitoress Tiếng Anh là gì?

ENtraitoress
Danh từ
người đàn bà phản bội