Từ điển Dict9
EV

traitorously Tiếng Anh là gì?

ENtraitorously
phó từ
phản bội, giống như kẻ phản bội; lừa dối, bội bạc