Từ điển Dict9
EV

tram-driver Tiếng Anh là gì?

ENtram-driver
Danh từ
người lái xe điện