Từ điển Dict9
EV

trammer Tiếng Anh là gì?

ENtrammer
Danh từ
xe điện; tàu điện