Từ điển Dict9
EV

trampler Tiếng Anh là gì?

ENtrampler
Danh từ
người giẫm nát; người giẫm lên
người chà đạp