Từ điển Dict9
EV

trampoline Tiếng Anh là gì?

ENtrampoline
Danh từ
(thể thao)
tấm lưới nhún
(thể thao)
nhảy lưới nhún
thích nhảy lưới nhún