Từ điển Dict9
EV

tranny Tiếng Anh là gì?

ENtranny
Cách viết khác : trannie