Từ điển Dict9
EV

tranquility Tiếng Anh là gì?

ENtranquility
(Mỹ)