Từ điển Dict9
EV

tranquilize Tiếng Anh là gì?

ENtranquilize
(Mỹ)