Từ điển Dict9
EV

tranquilliser Tiếng Anh là gì?

ENtranquilliser
Danh từ
như tranquillizer