Từ điển Dict9
EV

trans-siberian Tiếng Anh là gì?

ENtrans-siberian
Tính từ
xuyên Xiberi