Từ điển Dict9
EV

transducing Tiếng Anh là gì?

ENtransducing
Tính từ
(sinh vật học) truyền chất, tính trạng