Từ điển Dict9
EV

transit visa Tiếng Anh là gì?

ENtransit visa
thị thực quá cảnh