Từ điển Dict9
EV

translative Tiếng Anh là gì?

ENtranslative
Tính từ
thuộc sự chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay các hệ thống, tạo nên sự chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay các hệ thống