Từ điển Dict9
EV

transrectifier Tiếng Anh là gì?

ENtransrectifier
Danh từ
bộ tách sóng anốt, đèn tách sóng anốt