Từ điển Dict9
EV

transuranium Tiếng Anh là gì?

ENtransuranium
Danh từ
nguyên tố siêu urani