Từ điển Dict9
EV

trapping Tiếng Anh là gì?

ENtrapping
Danh từ
sự bẫy