Từ điển Dict9
EV

đánh giá Tiếng Anh là gì?

VIđánh giá
verb
to estimate; to value; to asses