Từ điển Dict9
EV

cá sấu Tiếng Anh là gì?

VIcá sấu
noun
Crocodile
cá sấu châu Mỹ
nước mắt cá sấu