Từ điển Dict9
EV

cháo Tiếng Anh là gì?

VIcháo
noun
Gruel, soup
cháo cá
cháo lòng
màu cháo lòng
thuộc như cháo