Từ điển Dict9
EV

mẹ Tiếng Anh là gì?

VImẹ
noun
mother
mẹ ghẻ